O nás

Poslání, zásady a cíle

Naším posláním je skrze pomoc bližnímu přinášet křesťanské hodnoty do života našich spoluobčanů.

Naší zásadou je ryze individuální přístup ke každému člověku a dále  naslouchání specifickým potřebám každého jednotlivce. Uvědomujeme si, že každý z nás se během života může dostat do situací, které mohou být tak tíživé a složité, že není možné je vyřešit vlastními silami, bez pomoci druhých. Respektujeme svobodu každého jednotlivce a fakt, že nemůžeme pomoci nikomu, kdo nebude sám chtít svůj život jakkoli změnit. Žijeme ve společnosti, která ve větší míře přestala dávat druhé šance. My bychom rádi nabídli druhou šanci každému, kdo o to projeví zájem.

Hlavním cílem je pomoc a doprovázení občanů města Kladna a přilehlého okolí v jejich nepříznivé sociální situaci. Pomáháme našim spoluobčanům překlenout složité období jejich života tak, aby byli schopni sami nalézt novou a důstojnou životní cestu.

Proč jsme vznikli

Uvědomili jsme si, že žijeme ve společnosti, která je v určitých oblastech velmi nemocná. Mnoho lidí je paralyzováno složitostí života. Díky tomu je mnoho z nich zmatených a v tomto světě svým způsobem ztracených. Zdravá rodina, dobré mezilidské vztahy, účinná komunikace, vstřícnost, obětavost, laskavost, tolerance, nezištnost a podobné pojmy se z dnešní společnosti jakoby ztrácejí. Oproti tomu můžeme u některých jedinců pozorovat určitý pokles zájmu o život, který se odvíjí sice v jejich blízkosti, ale jich samotných se bezprostředně netýká. Projevy poklesu soudržnosti ve společnosti vidíme každodenně kolem sebe, ubývá občanská angažovanost, vzájemná důvěra, slábnou sociální vazby a snižuje se solidarita s druhými lidmi. Má se za to, že tento nezájem o život druhých lidí souvisí s tím, že společnost 21. století klade příliš velký důraz na individualizaci jedince.

K tomuto nechceme být lhostejní. Nechceme  jen kývat na to, že věci jsou špatně, ale naopak se chceme aktivně zapojit do života města, ve kterém žijeme. V našich srdcích je touha kromě praktické rady a pomoci i jasně ukazovat a zvěstovat křesťanské hodnoty a dát možnost našim spoluobčanům seznámit  se s vírou v Ježíše Krista. Všechna naše pomoc je poskytována ve světle Bible tak, aby nabízela biblické řešení krizových situací, a abychom nabízeli láskyplné mezilidské vztahy.