Dobrovolně člověku člověkem

DOBROVOLNĚ ČLOVĚKU ČLOVĚKEM je náš projekt, ve kterém dobrovolníci nezištně pomáhají svým spoluobčanům v tíživých sociálních situacích.

Podporovatelem tohoto projektu se mohou stát lidé prakticky z celého světa. Stačí si níže přečíst etický kodex DOBROVOLNĚ ČLOVĚKU ČLOVĚKEM (případně ve formátu Word) a s jeho obsahem se ztotožnit. V podstatě se jedná o naše chování vůči sociálně slabším občanům a o snahu být ČLOVĚKU ČLOVĚKEM.

Etický kodex „Dobrovolně člověku člověkem“
 • Vědomě se nepodílet na zhoršování životní situace lidí kolem nás.
  Dávejte a bude vám dáno. LUKÁŠ 6, 38
 • Nezneužívat nepříznivé sociální situace spoluobčanů a nezhoršovat tak dále jejich životní úroveň.
  Kdo utiskuje chudáka, uráží jeho Tvůrce. Ctí jej však ten, kdo nuzným pomáhá. PŘÍSLOVÍ 14, 31
 • Nevyužívat nízkou finanční gramotnost druhých k vlastnímu nebo firemnímu obohacení.
  To spíše projde velbloud uchem jehly, než boháč do Božího království. MAREK 10, 25
 • Nebýt lhostejný k životu, který se odehrává kolem nás a snažit se rozvíjet cit pro potřeby svého okolí.
  Neste břemena jedni druhých – tak naplníte Kristův zákon. GALATSKÝM 6, 2
 • Být tolerantní k odlišnostem druhých a nemít vůči nim předsudky.
  Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou měrou měříte, takovou vám bude odměřeno. MATOUŠ 7, 1-2
 • Bezdůvodně druhým neubližovat.
  Kdo pohrdá svým bližním, hřeší, blaze tomu, kdo chudým pomáhá. PŘÍSLOVÍ 14, 21
 • Snažit se slyšet každé požádání o pomoc a řešit ho vždy individuálně.
  Neodpírej dobrodiní těm, kdo je potřebují, když je ve tvé moci něco učinit. PŘÍSLOVÍ 3, 27
 • Být ČLOVĚKU ČLOVĚKEM!!!
  Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. MATOUŠ 7, 12

Souhlas s tímto etickým kodexem má pouze morální charakter a není právně zavazující.

 

Pokud s tímto etickým kodexem souhlasíte a je vaším záměrem ho dodržovat, prosíme Vás o vyplnění následujícího formuláře pro e-mailovou korespondenci. Nezapomeňte prosím uvést své jméno a stisknout tlačítko pod formulářem. Také uvítáme Vaše případné názory a podněty.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Případné názory a podněty

Před odesláním prosím odpovězte na následující otázku číslovkou (1, 2, 3, 4, ...) - chrání nás to před množstvím nesmyslných reakcí.
Kolik je dva a jedna? 

Dobrovolnictví je vědomá, svobodná činnost ve prospěch druhých. Dobrovolnictví znamená darovat kousek sebe někomu jinému. Je to sdílená zodpovědnost – člověk si uvědomuje a svými činy dokazuje, že není na světě sám. Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.

Dobrovolník je každý, kdo ze své vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací. Může to být v podstatě každý člověk, který se rozhodne věnovat kousek svého času někomu, kdo je na tom hůř než on sám. Je to člověk s rozvinutým citem pro potřeby svého okolí, který se zajímá o dění kolem sebe a chce se do něj zapojit. Je to někdo, kdo neváhá věnovat část svého volného času pro vyplnění prázdného času druhých nebo zajištění aktivity, kterou by jinak neměl kdo dělat.